Newsletter Subscribe
* required
Devotional Songs

The winds of God's grace are always blowing, it is for us to raise our sails.

- Sri Ramakrishna

Main | Om Hrim Ritam »
Friday
Aug132010

Khandana Bhava Bandhana

Khandana bhava-bandhana jaga-vandana

vandi-tomay;

Niranjana nara-rupa-dhara

nirguna guna-may.

 

Mochana agha-dushana jaga-bhushana

chid-ghana-kay;

Jnananjana vimala-nayana

vikshane moha jay.

 

Bhashwara bhava-sagara chira-unmada

prema-pathar;

Bhaktarjana yugala-charana

tarana bhava-par.

 

Jrimbhita yuga-ishwara jagad-ishwara

yoga-sahay;

Nirodhana samahita-mana

nirakhi tava kripay.

 

Bhanjana duhkha-ganjana karunaghana

karma kathor;

Pranarpana jagata-tarana

kritana kali-dor.

 

Vanchana kama-kanchana ati-nindita

indriya-rag;

Tyagishwara he nara-vara

deha pade anurag.

 

Nirbhaya gata-samsaya drira-nischaya

manasavan;

Nishkarana bhakata-sarana

tyaji jati-kula-man.

 

Sampada tava sripada bhava gospada

vari yathay;

Premarpana sama-darshana

jaga-jana duhkha jay.

 

Namo namo prabhu vakya-mana-ti

mano-vachanaikadhar;

Jyotira-jyoti ujwala hridhi-khandara

tumi tama bhanjana har;

Prabhu tumi tama bhanjana har.

 

Dhe dhe dhe langa ranga bhanga

baje anga sanga mridanga

Gayiche chanda bhakata-vrinda

arati tomar;

Jaya jaya arati tomar!

Hara hara arati tomar!

Shiva Shiva arati tomar!

 

Khandana bhava-bandhana jagavandana

vandi tomay!

Jai Shri Guru maharaj ji ki jai!