Newsletter Subscribe
* required

Our hearty greetings to you all on the occasion of Vijaya and Dussehra

Kali Puja 2014

Kali Puja, Oct 23rd at 7pm

You along with your family and friends are cordially invited!

Durga Puja - 2014 Photos

Devotional Songs

Main | Om Hrim Ritam »
Friday
Aug132010

Khandana Bhava Bandhana

Khandana bhava-bandhana jaga-vandana

vandi-tomay;

Niranjana nara-rupa-dhara

nirguna guna-may.

 

Mochana agha-dushana jaga-bhushana

chid-ghana-kay;

Jnananjana vimala-nayana

vikshane moha jay.

 

Bhashwara bhava-sagara chira-unmada

prema-pathar;

Bhaktarjana yugala-charana

tarana bhava-par.

 

Jrimbhita yuga-ishwara jagad-ishwara

yoga-sahay;

Nirodhana samahita-mana

nirakhi tava kripay.

 

Bhanjana duhkha-ganjana karunaghana

karma kathor;

Pranarpana jagata-tarana

kritana kali-dor.

 

Vanchana kama-kanchana ati-nindita

indriya-rag;

Tyagishwara he nara-vara

deha pade anurag.

 

Nirbhaya gata-samsaya drira-nischaya

manasavan;

Nishkarana bhakata-sarana

tyaji jati-kula-man.

 

Sampada tava sripada bhava gospada

vari yathay;

Premarpana sama-darshana

jaga-jana duhkha jay.

 

Namo namo prabhu vakya-mana-ti

mano-vachanaikadhar;

Jyotira-jyoti ujwala hridhi-khandara

tumi tama bhanjana har;

Prabhu tumi tama bhanjana har.

 

Dhe dhe dhe langa ranga bhanga

baje anga sanga mridanga

Gayiche chanda bhakata-vrinda

arati tomar;

Jaya jaya arati tomar!

Hara hara arati tomar!

Shiva Shiva arati tomar!

 

Khandana bhava-bandhana jagavandana

vandi tomay!

Jai Shri Guru maharaj ji ki jai!